فیلمنامه طنز لری  طنز لری محقلی نویسنده جهانشا گوهر علی بهمئی