فیلمنامه کوتاه معنی گرا عروسکی زیر باران نوشته خانم لاله صلواتی از کارورزان دوره تخصصی فیلمنامه نویسی خانم دکتر الیزا Read More

فیلمنامه کوتاه سیب سرخ نوشته خانم لاله صلواتی کارورز تخصصی فیلمنامه نویسی با خانم دکتر الیزا سعیدی جهت تولید یا Read More